Rijden zonder rijbewijs

Het rijbewijs is het belangrijkste document voor iedere chauffeur. Het bepaalt de grenzen waarbinnen u een auto of ander voertuig mag besturen. Iedereen die zich schuldig maakt aan een overtreding van de regels rond het rijbewijs, riskeert een zware geldboete en een rijverbod.

Policeman with female driver on the roadside

Rijden zonder rijbewijs

Een rijbewijs als dusdanig volstaat overigens niet om zomaar met de wagen te mogen rijden. Dat rijbewijs moet namelijk ook nog geldig zijn, geschikt zijn voor het voertuig waarmee u rijdt én het mag niet vervallen zijn door een rijverbod.

Voor het rijden zonder rijbewijs riskeert u:

  • een geldboete van 1.600 tot 16.000 euro;
  • een rijverbod van acht dagen tot vijf jaar;
  • een gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar.

Dezelfde bestraffing geldt voor het besturen van een voertuig zonder het naleven van de voorwaarden of beperkingen (codes) op het rijbewijs.

Indien u binnen de drie jaar opnieuw wordt geverbaliseerd voor het rijden zonder rijbewijs kan de politierechter u een rijverbod opleggen van meer dan vijf jaar of zelfs voorgoed.

Een gratis afspraak of verkennend gesprek?

Gratis advocaat

Contacteer ons via het formulier en wij adviseren u graag persoonlijk en discreet tijdens een gratis (tenzij anders afgesproken) verkennend gesprek telefonisch of bij ons op kantoor.

Upload direct uw PDF, JPG of PNG documenten bij de aanvraag.
Maximaal 5 bestanden en < 10 MB.
Ook graag zeker bij eerste optie polis rechtsbijstand (Of contactgegevens van verzekeringsmakelaar bv. screenshot van de verzekeringsmakelaar)

Valse verklaring om een rijbewijs te bekomen

Dezelfde straffen gelden voor wie een valse verklaring heeft afgelegd om de afgifte van zijn rijbewijs of een als zodanig geldend bewijs te bekomen. In dergelijk geval zal u tevens verplichte medische en psychologische proeven moeten ondergaan.

Rijbewijs niet bij of weigeren te tonen

Hebt u wel een rijbewijs, maar hebt u het niet op zak? Dan riskeert u een geldboete van 80 tot 4.000 euro. Bij herhaling binnen de drie jaar wordt deze geldboete verdubbeld.

Overtreding van de regels rond het voorwaardelijk rijbewijs

Een voorwaardelijk/voorlopig rijbewijs legt de houder ervan grenzen op. Zo mag u niet na 22 uur of in het weekend rijden. Doet u dat toch? Dan rijdt u rond zonder geldig rijbewijs en riskeert u een geldboete van 400 tot 4.000 euro.

Ook een passagier (begeleider) die u laat sturen buiten de grenzen van het voorlopige rijbewijs, riskeert eenzelfde straf.

Om uw straf en uw boete zo laag mogelijk te houden, raadpleeg dan gratis één van onze topadvocaten.

Rijden spijts verval: wat riskeert u?

Steeds vaker spreken politierechters rijverboden uit.

Voor velen is de verleiding groot om tijdens de periode van verval toch opnieuw achter het stuur te kruipen.

Welke zijn de risico’s?
VERVOLGING VOOR DE RECHTBANK:

In eerste instantie dient erop gewezen te worden dat wanneer U betrapt wordt voor het rijden spijts verval, de zaak steeds voor de Politierechtbank gebracht zal worden.

M.a.w. zal U hier nooit vanaf kunnen geraken louter door middel van de betaling van een onmiddellijke inning of een minnelijke schikking zoals het geval is voor vb. snelheidsovertredingen.

De Politierechtbank zal U zowel een boete als een rijverbod kunnen opleggen.

Uiteraard is het steeds aan te raden u dan te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat verkeersrecht.

HOEVEEL BEDRAGEN DE BOETES?

De minimumboete voor het rijden spijts verval is niet min.

Het gaat over een minimumbedrag van EUR 4.000!

Wanneer U vb. over een blanco strafregister beschikt, kan de rechter beslissen om een deel van de boete met uitstel uit te spreken.

Dit betekent dat voor zover U geen nieuwe overtredingen begaat binnen de proeftermijn,, slechts een gedeelte van de boete effectief betaald zal moeten worden.

Let op:
Het bedrag van EUR 4.000 is een minimumboete.

Niets belet de rechter om een aanzienlijk hogere boete op te leggen.

In sommige gevallen is dat een mogelijkheid, in andere gevallen is dat zelfs een verplichting.

Dit is met name het geval wanneer U binnen de drie jaar na een vorige zware verkeersinbreuk (niet noodzakelijk het rijden onder invloed) opnieuw veroordeeld wordt voor een zware verkeersinbreuk.

RIJVERBOD:

Naast de boete zal de rechtbank ook een verplicht rijverbod moeten uitspreken.

Het minimum rijverbod bedraagt 3 maanden.

Ook dit is een minimum.

Ook in dit geval zal de rechtbank eventueel een langer rijverbod kunnen opleggen al dan niet gedeeltelijk met uitstel afhankelijk van de specifieke omstandigheden en eventuele voorgaanden.

Ook een levenslang rijverbod behoort tot de mogelijkheden.

GEVANGENISSTRAFFEN

Artikel 48 van de Wegverkeerswet bepaalt uitdrukkelijk dat de rechter kan beslissen een gevangenisstraf uit te spreken voor het rijden tijdens een periode van verval.

De gevangenisstraf kan variëren van 15 dagen tot twee jaar.

WAT BIJ HERHALING?

Iemand bevindt zich in wettelijke staat van herhaling wanneer binnen de drie jaar na een vorige veroordeling voor een zware verkeersovertreding, er een nieuwe zware verkeersovertreding wordt begaan.

De wet schrijft dat de gevangenisstraffen en geldboeten worden verdubbeld bij herhaling binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.

Dagvaarding ontvangen??

Ontvangen van de politierechtbank, correctionele rechtbank, familierechtbank, ...

Een dagvaarding van de rechtbank is een officiële schriftelijke oproep om voor de rechtbank te verschijnen. Hierin staat waarover de zaak juist gaat en wanneer u juist voor welke rechtbank moet verschijnen.

Of het nu om een zwaarwichtig feit gaat of een eenvoudige kwestie, u kunt beter goed voorbereid voor de rechter verschijnen. Een advocaat is de aangewezen persoon om u hierbij te helpen of beter gezegd, onze advocaten staan klaar voor u! Download hier de brochure.