Vluchtmisdrijf

Indien u na een ongeval de plaats van het ongeval verlaat vooraleer men dienstige vaststellingen kan doen, maakt u zich schuldig aan vluchtmisdrijf. Vaak rijst de vraag wat de term vluchtmisdrijf nu precies inhoudt en welke mogelijke straf of boete het vluchtmisdrijf met zich meebrengt. Ook het verschil tussen ‘vluchtmisdrijf’ en het ‘niet ter plaatse blijven’ is een belangrijk gegeven dat hieronder verder wordt toegelicht.

A young woman with smartphone by the damaged car after a car accident, making a phone call.

Wat is vluchtmisdrijf?

Wanneer u betrokken bent bij een verkeersongeval, op een openbare plaats, en u verlaat de plaats van het ongeval om te vermijden dat de politie dienstige vaststellingen kan doen, maakt u zich schuldig aan vluchtmisdrijf. Hierbij is niet van belang of het ongeval door uw schuld werd veroorzaakt dan wel door een andere persoon. Indien u op één of andere wijze bij een ongeval bent betrokken mag u de plaats van het ongeval niet verlaten.

Wanneer u de plaats van het ongeval verlaat, pleegt u vluchtmisdrijf en kan u dit nadien niet meer goedmaken. Zelfs wanneer u spijt krijgt van uw vlucht en een uur later terugkeert of aangifte gaat doen bij de politie wist dit het gepleegde vluchtmisdrijf niet uit. Ook een visitekaartje achterlaten met naam en telefoonnummer doet geen afbreuk aan het vluchtmisdrijf.

Een gratis afspraak of verkennend gesprek?

Gratis advocaat

Contacteer ons via het formulier en wij adviseren u graag persoonlijk en discreet tijdens een gratis (tenzij anders afgesproken) verkennend gesprek telefonisch of bij ons op kantoor.

Upload direct uw PDF, JPG of PNG documenten bij de aanvraag.
Maximaal 5 bestanden en < 10 MB.
Ook graag zeker bij eerste optie polis rechtsbijstand (Of contactgegevens van verzekeringsmakelaar bv. screenshot van de verzekeringsmakelaar)

Uiteraard mogen personen die gekwetst zijn wel naar het ziekenhuis en mag de plaats van het ongeval ook even worden verlaten om de hulpdiensten te verwittigen.

De wetgever heeft het vluchtmisdrijf opgenomen in artikel 33 §1 van de wegverkeerswet.

Kan een voetganger, fietser,… vluchtmisdrijf plegen?
Ja, u kan ook vluchtmisdrijf plegen wanneer u geen bestuurder bent. Zo kan u zich, wanneer u deelneemt aan het verkeer als voetganger, fietser, stepper, skateboarder of als passagier van een wagen eveneens schuldig maken aan vluchtmisdrijf.

Verschil vluchtmisdrijf en “niet ter plaatse blijven”

Uit het artikel 52 van de wegcode volgt dat partijen die betrokken zijn bij een ongeval ofwel gezamenlijk de vaststellingen moeten doen, dan wel dat zij de politie deze vaststellingen laten doen. Bij een ongeval met gewonden is de tussenkomst van de politie altijd verplicht.

Ook bij blikschade kan de tussenkomst van de politie gewenst zijn. Wanneer men echter de politiediensten niet binnen een redelijke termijn kan bereiken dient men zo snel mogelijk aangifte doen van het ongeval. Wanneer er gewonden zijn bij het ongeval wordt deze termijn waarbinnen aangifte moet worden gedaan bepaalt op 24u.

Het verschil tussen vluchtmisdrijf en het niet ter plaatse blijven is ‘de intentie’. Indien u niet de intentie had om uzelf aan dienstige vaststellingen te onttrekken heeft u zich mogelijk enkel schuldig gemaakt aan het “niet ter plaatse blijven”. Wanneer u echter reeds gedagvaard bent voor vluchtmisdrijf dan zal u de politierechter moeten trachten te overtuigen dat u niet de intentie had om u aan de dienstige vaststellingen te onttrekken doch dat u enkel niet ter plaatse bleef. De politierechter zal aan de hand van de omstandigheden van zaak hierover oordelen.

Doet u dit echter met succes dan zal de strafmaat veel lager liggen. Het “niet ter plaatse blijven” wordt namelijk minder streng bestraft dan vluchtmisdrijf. Zo riskeert u ten gevolge van dit misdrijf geen rijverbod. U zal wel nog gestraft kunnen worden met een geldboeten van 80,00 euro tot 2000,00 euro.

Welke straf staat op vluchtmisdrijf? (Art. 33 Wegcode)
Bij vluchtmisdrijf zal u steeds gedagvaard worden om voor de politierechtbank te verschijnen. Wat de straf zal zijn ten gevolge van het vluchtmisdrijf zal afhangen van het feit of het een ongeval met of zonder gekwetsten betreft.

Wanneer men vluchtmisdrijf begaat na een ongeval zonder gekwetsten zal men worden gestraft met een gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden en / of met een geldboete van 200,00 euro tot 2.000,00 euro, vermenigvuldigd met de opdeciemen (x8). De rechtbank kan u hierboven op nog een veroordelen tot een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Een vluchtmisdrijf begaan na een ongeval met gekwetsten of een dodelijke afloop wordt bestraft met een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar en/of een een geldboete van 400,00 euro tot 5000,00 euro, vermenigvuldigd met de opdeciemen (x8). Hierbij zal men nog eens worden veroordeeld tot een rijverbod van minstens 3 maanden tot 5 jaar (of ineens levenslang). De teruggave van het rijbewijs zal worden afhankelijk gemaakt men van het opnieuw succesvol afleggen van het theoretische – en praktische rijexamen, alsook van de psychologische proef.

Slachtoffer

Wanneer u slachtoffer bent van een verkeersongeval waarbij de dader of een betrokken partij is weggevlucht doet u hier best onmiddellijk aangifte van bij de politie zodat het nodige kan worden gedaan om de gevluchte persoon te identificeren.

Verder verdient het de voorkeur om eveneens onmiddellijk aangifte te doen bij uw verzekeraar. Nadien zal u dan ofwel vergoed worden via de verzekeraars ofwel zal u een schadevergoeding moeten bekomen voor de rechtbank.

Indien de gevluchte persoon niet meer kan worden geïdentificeerd kan men zich richten tot het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds (BGWF). Deze organisatie werd onder meer in het leven geroepen om onder meer schadevergoedingen uit te keren aan verkeersslachtoffers die geen verhaal kunnen uitoefenen tegen een verzekeringsmaatschappij.

Advocaat vluchtmisdrijf

Heeft u een dagvaarding ontvangen voor de Politierechtbank? Uiteraard staan de advocaten van Verkeersrechtspecialisten u graag bij in een procedure ter uw verdediging.

Vooreerst moet worden nagekeken of voldaan is aan alle bestanddelen van het vluchtmisdrijf en of de feiten niet geherkwalificeerd moeten worden naar “het niet ter plaatse blijven”.

Verder zal de advocaat u bijstaan in de pleidooien voor de strafmaat.
Belangrijk is dat de bijstand van de advocaat in vele gevallen wordt gedekt door de rechtsbijstand verzekeraar. Neem contact met ons op voor een eerste afspraak.

2.Snelheidsovertreding
Als u een snelheidsovertreding heeft begaan, is het belangrijk om te begrijpen wat dit precies inhoudt en wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. Hieronder hebben we alles wat u moet weten over snelheidsovertredingen op een rijtje gezet.

Wat is een snelheidsovertreding?
Een snelheidsovertreding is wanneer u sneller rijdt dan de maximumsnelheid die is toegestaan op de weg waarop u rijdt. De maximumsnelheid varieert afhankelijk van de weg en het voertuig dat u bestuurt.

Welke zijn de gevolgen van een snelheidsovertreding?

Als u betrapt wordt op een snelheidsovertreding, kunt u een boete krijgen. De hoogte van de boete hangt af van de ernst van de overtreding en de maximumsnelheid op de weg. In sommige gevallen kan de boete oplopen tot enkele honderden euro’s.

Wie een overtreding begaat, krijgt door de politie in principe een onmiddellijke inning voorgesteld. Wordt de onmiddellijke inning niet betaald dan kan het Openbaar Ministerie een minnelijke schikking voorstellen. Als ook die niet betaald wordt, kan er gedagvaard worden voor de Politierechtbank.

Bovendien kan een snelheidsovertreding gevolgen hebben voor uw rijbewijs. Als u meerdere snelheidsovertredingen begaat binnen een bepaalde periode, kan uw rijbewijs worden ingetrokken. In extreme gevallen kan een snelheidsovertreding zelfs leiden tot een gevangenisstraf.

Tarieven boetes – onmiddellijke inning

 1. binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf:
 • • snelheidsoverschrijding tot 10 km/u: 53 euro;
 • • snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km/u: 53 euro + 11 euro voor elke bijkomende km/u.

Wanneer u meer dan 30 km/u te snel rijdt binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, of woonerf zal u worden gedagvaard om te verschijnen voor de politierechtbank. U riskeert een boete tussen de € 80 en € 4000, alsook een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

 1. op andere wegen:
 • • snelheidsoverschrijding tot 10 km/u : 53 euro;
 • • snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km/u: 53 euro + 6 euro voor elke bijkomende km/u.

Rijdt u op andere wegen meer dan 40 km/u te snel dan zal u ook worden gedagvaard voor de politierechtbank. U riskeert een boete tussen de € 80 en € 4000, alsook een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Minnelijke schikking

Wordt de onmiddellijke inning (boete) verzonden door de Politie niet betaald, dan kan het Openbaar Ministerie een minnelijke schikking voorstellen.

De minnelijke schikking bedraagt 85,00 euro voor de eerste 10 km/u te veel. Per bijkomende kilometer boven de 10 km/u zal 11,00 euro extra worden aangerekend.

Van zodra men meer dan 30 km/u te snel rijdt binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf of erf, of meer dan 40 km/u te snel op andere wegen, wordt u sowieso gedagvaard en zal u moeten verschijnen voor de politierechtbank.

Onmiddellijke intrekking rijbewijs

Wanneer de politie vaststelt dat de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 20 km/u wordt overschreden binnen de bebouwde kom, een schoolomgeving of zone 30, dan kan deze steeds overgaan tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs.

Ook wanneer op andere wegen dan hogergenoemde, de maximumsnelheid met meer dan 30 km/u wordt overschreden, kan er steeds worden overgegaan tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs.

Dagvaarding Politierechtbank

Het openbaar ministerie heeft steeds de mogelijkheid om u voor uw overtreding meteen te dagvaarden voor de Politierechtbank. In de meeste gevallen zal dit slechts gebeuren wanneer de onmiddellijke inning of de minnelijke schikking niet betaald werden.

In andere gevallen zal het openbaar ministerie vaak wel overgaan tot dagvaarding:

 • snelheidsovertreding samen met andere overtredingen (alcohol, ongeval, …)
 • recidive
 • jonge bestuurder

In de Politierechtbank riskeer je steeds een geldboete tussen € 80 en € 4000.

Reed je meer 20 km/u te snel binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, of woonerf, dan riskeer je ook nog een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar. Diezelfde regel geldt voor meer dan 30 km/u te snel op andere wegen. Vanaf 30 km/u snel binnen de bebouwde kom of 40 km/u te snel op andere wegen is de rechter zelfs verplicht het rijverbod uit te spreken tussen 8 dagen en 5 jaar.

De exacte straf zal de Politierechter uitspreken afhankelijk van de omstandigheden:

 • de gemeten en gecorrigeerde snelheid
 • voorgaande overtredingen
 • probatiemogelijkheden zoals uitstel of opschorting
 • werk
 •  …

Wat is de correctie bij een snelheidsovertreding?

 • bedroeg je gemeten snelheid minder dan 100 km/u, dan bedraagt decorrectiemarge 6 km/u.
 • bedroeg je gemeten snelheid méér dan 100 km/u, dan bedraagt de correctiemarge 6 %.

De politierechter kan steeds rekening houden met de gemeten snelheid en is niet verplicht de gecorrigeerde snelheid aan te nemen.

Pv en antwoordformulier

Enkele dagen nadat de snelheidsovertreding werd begaan, ontvang je een antwoordformulier van de politie. Op dit antwoordformulier kan je invullen wie het voertuig bestuurde en is er ook plaats voorzien voor je verweermiddelen of protest.

Volgens art. 62, lid 8 Wegverkeerswet moet de politie, te rekenen vanaf de datum van de vaststelling van de overtreding, binnen een termijn van 14 dagen een afschrift van het proces-verbaal verzenden aan de vermoedelijke overtreder. Het is de datum van verzending die telt.

Indien de termijn van 14 dagen niet wordt gerespecteerd heeft dit niet tot gevolg dat met het proces-verbaal geen rekening meer zal gehouden worden, of dat het proces-verbaal nietig is geworden. Het proces-verbaal blijft geldig, maar verliest haar bijzondere bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel. Vanaf dan geldt de pv enkel nog als inlichting en wordt het tegenbewijs eenvoudiger.

Hoe kunt u een snelheidsovertreding voorkomen?

De meest effectieve manier om een snelheidsovertreding te voorkomen, is door de maximumsnelheid op de weg te respecteren. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de maximumsnelheid op elke weg waarop u rijdt en pas uw snelheid dienovereenkomstig aan.

Daarnaast kunt u ervoor zorgen dat uw snelheidsmeter goed is gekalibreerd. Als uw snelheidsmeter niet correct is afgesteld, kunt u onbewust te snel rijden en dus een snelheidsovertreding begaan.

Wat moet u doen als u een snelheidsovertreding begaat?

Als u een snelheidsovertreding begaat, is het belangrijk om de boete op tijd te betalen om verdere problemen te voorkomen. Als u het niet eens bent met de boete, kunt u bezwaar maken. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om te bepalen of bezwaar maken zinvol is.

Conclusie

Een snelheidsovertreding kan tot vervelende gevolgen leiden, zowel financieel als op het gebied van verkeersveiligheid. Door de maximumsnelheid op de weg te respecteren en ervoor te zorgen dat uw snelheidsmeter goed is gekalibreerd, kunt u een snelheidsovertreding voorkomen. Heeft u toch een overtreding begaan, aarzel dan niet om u juridisch te laten bijstaan.

Dagvaarding ontvangen??

Ontvangen van de politierechtbank, correctionele rechtbank, familierechtbank, ...

Een dagvaarding van de rechtbank is een officiële schriftelijke oproep om voor de rechtbank te verschijnen. Hierin staat waarover de zaak juist gaat en wanneer u juist voor welke rechtbank moet verschijnen.

Of het nu om een zwaarwichtig feit gaat of een eenvoudige kwestie, u kunt beter goed voorbereid voor de rechter verschijnen. Een advocaat is de aangewezen persoon om u hierbij te helpen of beter gezegd, onze advocaten staan klaar voor u! Download hier de brochure.